Финанс Директ АД

Общи Условия за Финансиране

Общи условия за финансиране

В ПОМОЩ ЗА ВАС

Ние от Финанс Директ АД сме в помощ за Вас като наш лоялен клиент и може да разчитате на нашата подкрепа по всяко време и за всякаква тема в нашата компетенция.
  • Общи условия за физически лица
  • Общи условия за юридически лица

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ФИНАНС ДИРЕКТ АД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящите Общи условия („ОУ“) уреждат отношенията между „Финанс Директ“ АД („Лизингодател“) и неговите клиенти – физически лица („Лизингополучател“) във връзка със сключването на договори за финансов лизинг („Договор за лизинг“, „Договор“) относно общите правила, при които се предоставя пътно превозно средство („Лизингова вещ“, „Вещ“) предмет на лизинга. Общите условия допълват клаузите на Договора за лизинг и анекси.
Чл. 2. Настоящите ОУ са задължителни за Страните и са неразделна част от всеки Договор за лизинг, сключен между Лизингодателя и Лизингополучател – физическо лице.
Чл. 3. При противоречие в клаузи на Договора, неговите анекси, приложения и ОУ, договореностите се прилагат със следния приоритет: споразумения и анекси към Договора; Договор за лизинг; приложения към Договора; Общи условия, като съответните клаузи с приоритет изключват приложението на противоречащите им клаузи от следващите по приоритет документи.
Чл. 4. Понятията и съкращенията, използвани в Договора, приложенията и настоящите ОУ, имат следното значение:
Договор за лизинг – Договор, съгласно който лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ, срещу възнаграждение.
Лизингодател – Страна по лизинговия договор, която оправомощава Лизингополучателя да използва

Лизинговата вещ за определен период, срещу заплащане на предварително определени лизингови вноски.
Лизингополучател – Страна по лизинговия договор, която получава правото да използва лизинговата вещ, в замяна на заплащане на лизингови вноски.
Страни – Лизингодателят и Лизингополучателят.
Лизингова вещ – Вещ, предмет на Договора, която е избрана от Лизингополучателя.
Доставчик – Трето лице, търговец, производител, което предоставя лизинговата вещ, предмет на Договора, избрана от Лизингополучателя.
Първоначална вноска – Сума от стойността на покупната цена на вещта, която се плаща от Лизингополучателя при подписване на лизинговия договор.
Финансирана стойност – Сумата, за която се сключва Договора и е предмет на финансиране от страна на Лизингодателя.
Лизингова вноска – Част от финансираната стойност на лизинговата вещ, ведно с възнаградителна лихва.
Погасителен план – Неразделна част от Договора, в която е упомената сумата на същия и съответните дати за заплащане на лизинговите вноски.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 5. Лизингодателят се задължава да придобие лизингова вещ, която е избрана от Лизингополучателя, в случай че последният е заплатил в пълен размер дължимите по Договора първоначална вноска, всички разходи и данък върху добавената стойност, както и в случаите когато същите са включени в стойността на лизинга. Вещта се предоставя на Лизингополучателя за ползване срещу възнаграждение.

II. СОБСТВЕНОСТ, РИСКОВЕ, ПРИЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ

Чл. 6. „Финанс Директ“ АД е собственик на лизинговата вещ, а Лизингополучателят е държател на вещта за целия срок на действие на Договора.
Чл. 7. (1) Лизингодателят не отговаря за избора на вещта, за доставката и пускането й в експлоатация, за качествата на лизинговата вещ, за нейни явни или скрити недостатъци, както и за последващото й стопанисване, ползване и сервизиране, тъй като същата е избрана от Лизингополучателя. Последният може да отправя всякакви претенции към Доставчика на вещта.
(2) Във всички случаи на пълно или частично (вкл. забавено, лошо или некачествено) неизпълнение от страна на Доставчика на неговото задължение да достави лизинговата вещ, Лизингодателят не носи отговорност спрямо Лизингополучателя и не засягат действителността на Договора. При прекратяване на договора за доставка с Доставчика и след като получи обратно платеното по него, Лизингодателят връща на Лизингополучателя платената първоначална вноска и Договорът за лизинг се прекратява.
Чл. 8. (1) Лизингополучателят носи пълния риск от повреждане, погиване, унищожаване или загуба (вкл. всякаква форма на противозаконно отнемане от трето лице) на лизинговата вещ, включително и при форсмажорни обстоятелства и/или когато съответния риск не се покрие от сключената за лизинговата вещ застраховка. Рискът се носи от момента на фактическото предаване на лизинговата вещ.
(2) Лизингополучателят следва да уведомява Лизингодателя за всяко фактическо състояние и/или всяко действие или очаквани действия по принудително изпълнение, например конфискация, отнемане или други от страна на трети лица и насочени към лизинговата вещ. Лизингополучателят е задължен да вземе всички необходими мерки и да предприеме действия в защита на правата на собственост на Лизингодателя, също и в случаите, в които това поражда разноски за Лизингополучателя.
Чл. 9. (1) За предаването на лизинговата вещ се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от Лизингодателя и Лизингополучателя. Всякакви недостатъци на вещта следва да се впишат в протокола.
(2) В случай че Лизингополучателят не се яви да приеме или откаже да подпише, при липса на възражения, приемо-предавателния протокол, въпреки готовността за предаване от страна на Лизингодателя, или не изпълни условия или не окаже необходимото съдействие за предаването, Лизингодателят може да определи допълнително срок за предаване на вещта. В случай че Лизингополучателят неоснователно не я приема в допълнителния срок, Лизингодателят може да развали Договора поради неизпълнение от страна на Лизингополучателя. В този случай последният губи своите права върху направената от него първоначална вноска и другите разходи.
(3) В случай че лизинговата вещ се намира извън пределите на страната, или в страната, но в населено място извън гр. София, Лизингополучателят следва да транспортира за своя сметка вещта до гр. София. В случай че вещта се внася от държава, нечленуваща в Европейския съюз, банковата гаранция и транзитирането й от гранична митница до Столична митница, са за сметка на Лизингополучателя.
(4) Лизингодателят предава лизинговата вещ на Лизингополучателя с един оригинален ключ, включително вградени, пластмасови, сервизни и всякакъв друг вид ключове. Допълнителен ключ може да бъде изработен след отправена от клиента писмена заявка до Лизингодателя. Лизингополучателят поема всички разходи за изработката на новия ключ. Той е длъжен да уведоми незабавно както Лизингодателят, така и застрахователят винаги, когато някой от получените ключове бъде изгубен или повреден.
(5) При предаване на лизинговата вещ Лизингополучателят получава и необходимите документи за нейното управление. Лизингодателят задържа до прехвърляне на собствеността оригинал на регистрационен талон – част I и един комплект ключове за ППС.
Чл. 10. Като условие за закупуване и предаване на вещта, Лизингополучателят е длъжен, освен ако в Договора не е уговорено друго:
1. да заплати уговорената първоначална вноска;
2. да възстанови на Лизингодателя или да му заплати разходите, които той е платил, свързани с придобиване, транспорт, монтаж, застраховка и съхранение, и необходими за въвеждането й в експлоатация (вкл. разходи за регистрация, охрана, данъци, акциз, мита, такси и всякакви други разходи, дължими във връзка с доставката, вноса, и освобождаването от митницата) и всички други необходими и обосновани разходи, свързани с Договора;
3. да осигури и заплати нотариалната заверка на своя подпис;
Чл. 11. (1) Лизингополучателят се задължава да ползва вещта само според обичайното й предназначение. Лизингополучателят няма право да преотстъпва вешта на трети лица по какъвто и да е начин без изрично писмено съгласие на Лизингодателя.
(2) Действителността на Договора няма да бъде накърнена при възникване на ограничения или невъзможност за използване на вещта, дължащи се на частично или цялостно повреждане, или на правни, технически или икономически причини, извънредни инциденти или непреодолима сила, които не са по вина на Лизингодателя. В такива случаи задълженията на Лизингополучателя по Договора остават напълно валидни, доколкото не е уговорено друго.
(3) Лизингодателят не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването или неизползването на лизинговата вещ.

III. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ. ЗАКУПУВАНЕ НА ВЕШТА ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.

Чл. 12. Лизингополучателят придобива правото на собственост върху вещта, предмет на Договора, след изтичане на срока му и заплащане на всички лизингови вноски, както и на всички други плащания, дължими съгласно Договора или ОУ.
Чл. 13. (1) Условие за предсрочно придобиване на собствеността е Лизингополучателят да заплати лизинговите вноски с настъпил падеж, сумата от главниците от всички неизплатени лизингови вноски (като не дължи лихвата до края на срока на договора за лизинг), остатъчната стойност (когато има такава), както и всички възникнали вземания на Лизингодателя по Договора за лизинг.
(2) Лизингополучателят се задължава да уведоми Лизингодателя с писмено заявление, в 7-дневен срок, за намеренията си за придобиване на вещта преди изтичане на срока на Договора за лизинг. При липса на предизвестие и наличие на надплатени суми, надвишаващи текущо дължимите по Договора суми, Лизингодателят има право да задържи надплатеното за погасяване на бъдещи плащания.
Чл. 14. В случаите на пълно или частично предсрочно погасяване не се дължи обезщетение.
Чл. 15. (1) Собствеността се прехвърля в срок от 15 дни след изпълнение на условията по ОУ. След прехвърляне на собствеността Лизингополучателят прехвърля на свое име действащите застрахователни полици на вещта.
(2) Лизингополучателят получава лизинговата вещ в състоянието, в което тя се намира към момента на прехвърляне на правото на собственост, и не може да има претенции към Лизингодателя относно състоянието, комплектоваността или възможност за ползване и експлоатация.
Чл. 16. До прехвърляне на собствеността Лизингополучателят продължава да изпълнява задълженията си за застраховане, продължава да дължи разноските, които възникват във връзка с вещта и да е обвързан от задълженията си по договора. Лизингополучателят дължи на Лизингодателя заплащане на всички разходи за лизинговата вещ, вкл. наложени глоби и санкции, свързани със собствеността й, начислени до датата на прехвърляне на собствеността и промяна в регистрацията й, разноските по прехвърляне на собствеността, както и носи отговорност за вредите, причинени с вещта на трети лица.
Чл. 17. Лизингополучателят не може да придобие правото на собственост върху лизинговата вещ при условие, че Договорът е прекратен на каквото и да е основание, както и при неизпълнение на някое от задълженията си по Договора и/или ОУ.

IV. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 18. (1) Отказът на Лизингополучателя от сключения Договор влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на чл. 12 от Договора за финансов лизинг.
(2) При упражняване правото на отказ от сключения Договор за финансов лизинг Лизингодателят няма право да изисква и събира от Лизингополучателя обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване. Тази разпоредба не засяга правото на Лизингодателя да упражнява по законоустановения ред правата си с цел възстановяване на фактическата власт върху лизинговото имущество.

V. ЗАСТРАХОВАНЕ

Чл. 19. (1) За целия срок на договора Лизингодателят застрахова лизинговата вещ при избран от него застрахователен брокер/агент, в своя полза и за рискове по своя преценка, при застраховател избран от и за сметка на Лизингополучателя.
(2) При ползване на лизинговата вещ извън пределите на Република България, Лизингополучателят уведомява Лизингодателя и заплаща застрахователна премия за разширение на застраховките за територията на чужбина, и представя доказателства за това на Лизингодателя.
(3) Лизингополучателят е длъжен да осъществява съдействие за сключване и подновяване на застрахователните полици. Лизингополучателят се задължава в 7-дневен срок, след издаване на застрахователната полица или нейното подновяване, да предостави на Лизингодателя оригиналните полици, като задържи копие за себе си.
Чл. 20. (1) Лизингополучателят е длъжен да спазва задълженията по застрахователните полици, общите им условия и инструкции, в това число при напускане да заключва лизинговата вещ и да не оставя в нея талон и ключове, да предостави необходимите документи за покриване на щета, да не допуска други действия или бездействия, които изключват отговорността на застрахователя, а при настъпване на застрахователно събитие е длъжен да предприеме всички необходими действия за защита интересите и реализиране правата на Лизингодателя, произтичащи от застраховката пред Застрахователя.
(2) Ако настъпи застрахователно събитие и застрахователят откаже да изплати обезщетение или изплатеното не покрива причинените на Лизингодателя вреди (представляващи всички дължими по договора задължения, в т.ч. лизингови вноски, лихва, неустойка, такси, разноски, глоби, данъци и т.н.), то непокритите вреди на Лизингодателя са за сметка на Лизингополучателя. При конфискация, унищожаване, или задържане на лизинговата вещ от орган на власт в Република България или чужбина, Лизингополучателят заплаща в пълен размер цялата останала лизингова стойност изцяло и еднократно на първия падеж по погасителния план.
(3) При настъпване на застрахователно събитие или на обстоятелство, което може да застраши правата по застраховката, Лизингополучателят уведомява незабавно Застрахователя, Лизингодателя и компетентните органи. При кражба или пълно унищожаване на лизинговата вещ, съответно тотална щета на вещта, застрахователното обезщетение, покриващо размера на всички неплатени лизингови вноски, дължими лихви, неустойки, данъци, такси, разходи, разноски и други задължения по договора и ОУ, е в полза на Лизингодателя. Остатъкът от обезщетението, в случай че има такъв, се предоставя на Лизингополучателя. Последният се задължава да представи на Лизингодателя заверено копие от документа, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие, в едноседмичен срок от неговото издаване.
(4) При кражба или пълно унищожаване на лизинговата вещ, съответно тотална щета на вещта, лизинговите вноски продължават да се внасят до изплащане на застрахователното обезщетение в полза на Лизингодателя.
Чл. 21. (1) При настъпване на Застрахователно събитие – частична щета, застрахователното обезщетение се заплаща на Лизингодателя.
(2) След изплащане на застрахователно обезщетение по частична щета, Лизингополучателят се задължава да дозастрахова вещта за своя сметка до размера на пълното застрахователно покритие.
(3) Сумата на застрахователните премии, включително при дозастраховане, и свързаните със застраховката разноски, се дължат от Лизингополучателя. В случай че същите са платени от Лизингодателя, Лизингополучателят дължи незабавно тяхното възстановява, а Лизингодателят има право да удържи сумата от другите плащания на Лизингополучателя по Договора.
Чл. 22. Лизингодателят може да прехвърли изцяло или частично правата си по застрахователната полица на трето лице като изпрати писмено уведомление до Застрахователя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. (1) Права и задължения на Лизингодателя:
1. Лизингодателят се задължава да придобие, от трето лице – Доставчик, лизингова вещ, която е била избрана от Лизингополучателя, съгласно Договора, и да я предостави на Лизингополучателя за ползване в състоянието и по начин, описани в Договора.
2. Лизингодателят се задължава да издаде на Лизингополучателя нотариално заверено пълномощно за ползване на лизинговата вещ на територията на Република България, държавите-членки на Европейския съюз, Сърбия и Хърватия, с право за преупълномощаване на избрани от последния лица. Лизингополучателят носи отговорност за щети нанесени на лизинговата вещ, както и на трети лица и/или имущество, причинени от виновно действие и/или бездействие на упълномощените от него лица.
3. Лизингодателят издава нотариално заверено пълномощно за ползване на лизинговата вещ извън посочените в предходния член държави в 7-дневен срок след постъпване на писменото уведомление от Лизингополучателя за пътуване в чужбина. Пълномощното се предава на представител на Лизингополучателя само след представяне на доказателства за платена застрахователна премия за разширение застраховките за територията на чужбина.
4. Лизингодателят прехвърля на Лизингополучателя правата по гаранционната отговорност от Доставчика в пълния им размер. Лизингодателят не носи гаранционна или друга отговорност за експлоатационните, техническите и други характеристики на вещта и годността на същата, също така не носи отговорност и в случаите когато лизинговата вещ е закупена втора употреба. Лизингополучателят предявява всички свои претенции по гаранционната отговорност срещу Доставчика, а не срещу Лизингодателя. Неизпълнението от страна на Доставчика на задължения, произтичащи от гаранционната отговорност, не освобождава Лизингополучателя от задълженията му по Договора.
5. Лизингодателят не носи отговорност, в случай че по силата на влязъл в сила акт на компетентен орган бъде ограничено ползването на Лизингополучателя на лизинговата вещ. При тези случаи, Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си по Договора, нито има правото да го прекрати.
6. Лизингодателят има право да предприеме всички правни и фактически действия, за да преустанови ползването на вещта от Лизингополучателя, в случай на неизпълнение на Договора и/или ОУ.
7. Лизингодателят има право да удържи суми от постъпило плащане от Лизингополучателя, в случай че бъде уведомен от трети лица, че не са заплатени разноски, данъци, разходи, глоби или не са възстановени други суми, дължими от Лизингополучателя съгласно Договора и ОУ, свързани със собствеността или ползването на вещта, като издава счетоводен документ, съгласно текущото законодателство.
8. Лизингодателят може да изиска монтиране на система за активно маркиране по свой избор, при избрано от него дружество.
9. Лизингодателят не носи отговорност, в случай че вещта не може да бъде регистрирана и/или узаконена пред съответните компетентни органи поради причини, които независят от него. В тези случаи, Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си по Договора.
10. Лизингодателят има право при прекратяване или след изтичане срока на Договора да получи обратно вещта от Лизингополучателя, освен ако той не я закупи.
(2) Права и задължения на Лизингополучателя:
1. Лизингополучателят има право да избере лизинговата вещ, която да отговоря на неговите изисквания по отношение на технически характеристики и спецификации, а Лизингодателят не носи отговорност за избора.
2. Лизингополучателят заплаща първоначална вноска, всички разходи, Лизингови вноски, начисления върху тях данък върху добавената стойност и всички други плащания, дължими по силата на Договора и ОУ.
3. Лизингополучателят няма право да отчуждава, да обременява с тежести, да отдава под наем лизинговата вещ, да използва вещта за целите на рент-а-кар, шофьорски курсове, да сключва каквито и да е договори и други правни сделки относно вещта, да я залага или да застрашава по какъвто и да е начин собствеността или владението на Лизингодателя върху вещта.
4. В случай че срещу Лизингополучателя бъде образувано производство по несъстоятелност или ликвидация, или да изпадне в неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост по смисъла на Търговския закон, дори срещу него да не е образувано производство, той е задължен да уведоми незабавно за това Лизингодателя. В тези случаи последният има право да прекрати Договора и/или да изиска незабавното връщане на вещта.
5. Лизингополучателят поема всички разходи, които са свързани с експлоатацията на вещта през целия срок на Договора като пътен данък, задължителни технически прегледи, поддръжка, техническо обслужване, ремонт в сервиз, разноски във връзка със запазване, възстановяване или водене на спорове с трети лица относно държането или собствеността на вещта по Договора и др. В случай че Лизингодателят заплати вместо Лизингополучателя разходи от подобен вид, то последният е длъжен да ги възстанови незабавно на Лизингодателя.
6. Лизингополучателят има право да придобие собствеността върху вещта, в случай че същият е изправна страна и изпълнява точно своите задължения.
7. Лизингополучателят няма право да преотдава на лизинг вещта на трети лица, както и да прехвърля правата си по Договора – изцяло или частично, на трети лица, нито да разрешава на други лица, освен на упълномощените от него, да използват вещта.
8. Лизингополучателят се задължава да се явява своевременно пред публични институции и други лица при призоваването му или при уведомяването му от Лизингодателя, когато това е във връзка с вещта и Договора.
9. Лизингополучателят се задължава да върне вешта на указаното му от Лизингодателя място след изтичане срока на Договора или при прекратяването му, освен ако не закупи вешта.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. (1) Случай на неизпълнение ще се счита всеки един от посочените по- долу случаи, а именно:
1. ако Лизингополучателят не спазва договорените условия за ползване на вешта;
2. ако Лизингополучателят не изпълни задължението си за плащане първоначална вноска, всички разходи, начисления върху тях данък върху добавената стойност и всички други плащания, дължими по силата на Договора, и това Неизпълнение продължи 15 (петнадесет) дни след падежа;
3. ако Лизингополучателят не изпълни задължението си за плащане на Лизинговите вноски, ДДС или други плащания по Договора и ОУ, когато те са изискуеми, и това Неизпълнение продължи в едноседмичен срок след падежа им;
4. ако предявявайки претенции за щети поради Застрахователно събитие Лизингополучателят си послужи с измама, укрие или преднамерено невярно осведоми Застрахователя за застраховател¬ното събитие или за свързаните с него доказващи го обстоятелства;
5. ако Лизингополучателят не изпълнява задълженията си за поддръжка на вешта и това доведе до намаляване на стойността й извън обичайното износване или предсрочно прекратяване на гаранционните задължения на доставчика или производителя;
6. ако Лизингополучателят забави плащането на лизингова вноска с повече от 15 дни;
7. ако Лизингополучателят не плати, в двуседмичен срок, от падежа дължими към Лизингодателя суми, различни от лизингова вноска като Застрахователни плащания, разноски за ремонт, данъци, такси, разноски, годишна такса за обслужване и др.;
8. ако срещу Лизингополучателя е открито производство по несъстоятелност, ликвидация или принудително изпълнение на негови задължения;
9. ако Лизингополучателят е премълчал такива данни, факти или обстоятелства за стопанското и правното си състояние, при знанието на които Лизингодателят не би сключил договора;
(2) В случай на Неизпълнение по Договора за лизинг, Лизингодателят има право да получи достъп до вещта, като я направи неизползваема и да я премести на охраняемо място.
Чл. 25. (1) Лизингодателят може да прекрати Договора:
1. Лизингодателят може да прекрати Договора, в случай че Лизингополучателят не плати, с повече от 15 дни, цяла дължима Лизингова вноска.
2. В случай на настъпило застрахователно събитие „кражба“ или „пълно погиване“ на вещта, Договорът се прекратява от датата на изплащане на застрахователното обезщетение от Застрахователя на Лизингодателя.
3. Страните могат да прекратят Договора по взаимно съгласие.

VIII. НЕУСТОЙКА. ПОГАСИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА.

Чл. 26. В случай на забава, с повече от пет дни, от страна на Лизингополучателя, за заплащане на която и да е лизингова вноска с настъпил падеж, същият дължи обезщетение за забава – неустойка, в размер на 0.05 % от стойността на неиздължената част от лизинговата вноска за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от финансирана лизингова стойност на вещта.
Чл. 27. Лизингополучателят дължи неустойка в размер на 0.05 %, но не повече от 5 %, за всеки просрочен ден върху всички дължими суми, които са станали изискуеми от трети лица към Лизингодателя, свързани с лизинговата вещ, а именно: вноски с настъпил падеж по застраховки, ремонт и обслужване на лизинговата вещ, задължения към Държава/Община и данъчни служби и др., които са в полза на Лизингодателя, но са за сметка на Лизингополучателя.
Чл. 28. (1) Извършените плащания ще се погасяват в следната последователност:
1. всички дължими плащания, които са различни от Лизинговите вноски;
2. неустойките по забавено плащане, начислени за съответната просрочена Лизингова вноска и/или ДДС и
3. Лизинговите вноски.
(2) Лизингополучателят се съгласява, в случай че има повече от един сключен договор за лизинг с Лизингодателя, постъпилите към Лизингодателя плащания да погасяват по решение на Лизингодателя дължимите плащания с най-голяма забава или с най-голяма стойност.
Чл. 29. При закъснение за заплащане на лизингова вноска или друго задължение, Лизингодателят има право да уведомява Лизингополучателя с телефонни обаждания или писмено, вкл. по електронна поща или СМС. При уведомяване чрез нотариус съответните разноски също са за сметка на Лизингополучателя. Липсата на уведомление не отменя дължимостта на сумите. Лизингополучателят се задължава писмено да уведоми Лизингодателя за промяна на адреса за кореспонденция, посочен в договора. В противен случай всички покани, уведомления и съобщения, изпратени на стария адрес на Лизингополучателя, се считат редовно връчени.

IX. ВРЪЩАНЕ
НА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ
Чл. 30. (1) В случай че Договорът бъде прекратен, Лизингополучателят трябва да върне вещта в добро състояние, с изключение на нормалното изхабяване, както и да плати Лизинговите вноски и извърши всички други плащания по Договора и ОУ, дължими до датата на връщането. В този случай платените първоначална вноска, всички разходи и начисления върху тях данък върху добавената стойност, както и Лизингови вноски остават в полза на Лизингодателя.
(2) За състоянието, в което се връща вещта, се изготвя протокол, който се подписва от упълномощени представители на двете страни по Договора. В случай на констатирани липси или повреди, същите са за сметка на Лизингополучателя. Последният е длъжен да ги заплати по пазарни цени в едноседмичен срок от подписване на протокола за връщане на вещта. В случай че вещта не бъде върната в добро състояние, с изключение на нормалното изхабяване, Лизингополучателят следва да възстанови всички разходи, направени впоследствие от Лизингодателя за привеждане на вещта в добро състояние.
Чл. 31. В случай че Лизингополучателят не върне вещта в срок 7-дневен срок от датата на прекратяване на Договора, той се задължава:
1. да възстанови на Лизингодателя в едноседмичен срок от датата на получаване на покана от Лизингодателя, заплатените от същия разноски във връзка с възстановяване на държането върху вещта, и
2. да заплати неустойка за всеки започнат календарен месец, следващ датата, на която Лизингополучателят е следвало да върне вещта, до датата на фактическото й връщане. Неустойката е в размер на последната Лизингова вноска с настъпил падеж преди прекратяване на Договора и е дължима в едноседмичен срок от издаване на счетоводен документ от Лизингодателя.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (1) Размерът на Лизинговите вноски, определен съгласно Договора, не могат да бъдат променяни едностранно от Страните, освен в случай че след датата на сключване на Договора бъдат променени нормативните актове относно мита, акцизи, такси и данъци, които могат да доведат до промяна в размера им.
(2) Лизинговите вноски и всички други плащания са дължими на дати, определени в Договора. Ако датата на падежа е неработен ден, за дата на падежа се приема първият следващ работен ден.
Чл. 33. (1) Лизингополучателят декларира, че е предоставили доброволно личните си данни. Лизингополучателят дава съгласието си Лизингодателят да съхранява и извършва обработка на получените лични и други данни, които са станали или биха могли впоследствие да станат известни на Лизингодателя.
(2) Всяка от страните и нейните правоприемници е длъжна да съхранява тайната на финансовата, търговска и др. информация, получена от другата страна.
Чл. 34. (1) Лизингополучателят и дава право на Лизингодателя да иска сведения за него от трети лица (кредитни регистри, финансови и публични институции, вкл. БНБ и НОИ) и да обработва тези данни по електронен път, когото тези сведения са във връзка със сключването и изпълнение на настоящия договор.
(2) Лизингополучателят дава своето съгласие предоставените от него лични, финансови и данни за контакт (телефонни номера, пощенски и електронни адреси), да бъдат предоставяни от Лизингодателя на трети лица, при спазване на изискванията на законодателството за личните данни, конфиденциалност и задължение за опазване на търговската тайна.
Чл. 35. (1) В случай, че Лизингополучателят има възражения във връзка с този договор и неговото изпълнение той следва да подаде писмено възражение до Лизингодателя. Лизингодателят разглежда всяко постъпило писмено възражение на Лизингополучателя съгласно вътрешните си правила и процедури за подаване на възражения, жалби и решаване на спорове във връзка с жалби на Лизингополучатели, включително потребители по смисъла на Закона за потребителския кредит. Лизингодателят е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Лизингополучателя за решението си по всяко постъпило възражение, отговарящо на изискванията по този член, в 30-дневен срок от подаването му. Ако изложеното във възражението е непълно или неясно или не са приложени необходимите доказателства за изясняване на случая, Лизингодателят изисква от Лизингополучателя допълване, респ.уточняване на необходимите данни във възражението му и/или представяне на доказателствата, на които Лизингополучателят се позовава и са необходими за изясняване на случая, като в този случай срокът за произнасянето му тече от подаването на допълнено, респ. уточнено и съответстващо на уговорените в тази точка изисквания възражение от Лизингополучателя.
(2) Ако Лизингодателят не се произнесе в предвидения по – горе срок, както и когато решението му не удовлетворява Лизингополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които са помирителен орган за извънсъдебно решаване на спорове между лизингодателите и лизингополучателите . Отнасянето на спора пред Помирителните Комисии става с писмено възражение, съдържащо изложение на фактите и искането, към което се прилагат всички документи, необходими за изясняване предмета на спора. Подаването на жалба до Лизингодателя не е задължителна предпоставка за образуване на производство пред Помирителните Комисии.
(3) Със сключване на този договор Лизингополучателят декларира, че е информиран от Лизингодателя за наличието на възможността и за реда, по който може да сезира Помирителните Комисии, към Комисията за защита на потребителите със спора, както и за наличието на извънсъдебни способи за решаването на споровете. Лизингополучателят има право да подава жалби, свързани с настоящия договор до Комисията за защита на потребителите в съответствие с правилата на ЗПК. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, пл.”Славейков” 4а, уеб страницата й – www.kzp.bg, a електронният й адрес: info@kzp.bg.
Чл. 36. С подписване на настоящите ОУ, Лизингополучателят удостоверява, че е запознат с цялото съдържание на тези ОУ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.
Чл. 37. Договорът и ОУ съдържат изцяло постигнатото споразумение между страните и не могат да бъдат допълвани или изменяни, освен в писмена форма, подписана от всяка от страните.
Чл. 38. Настоящите ОУ са одобрени от СД на „Финанс Директ“ АД на заседание, проведено на 17.07.2020 година и влизат в сила на 01.08.2020 година.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ФИНАНС ДИРЕКТ АД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящите Общи условия („ОУ“) уреждат отношенията между „Финанс Директ“ АД („Лизингодател“) и неговите клиенти – юридически лица („Лизингополучател“) във връзка със сключването на договори за финансов лизинг („Договор за лизинг“, „Договор“) относно общите правила, при които се предоставя пътно превозно средство („Лизингова вещ“, „Вещ“) предмет на лизинга. Общите условия допълват клаузите на Договора за лизинг и анекси.

Чл. 2. Настоящите ОУ са задължителни за Лизингополучателя и са неразделна част от всеки Договор за лизинг, сключен между Лизингодателя и Лизингополучател – юридическо лице.

Чл. 3. При противоречие в клаузи на договора за лизинг, неговите анекси, приложения и ОУ, договореностите се прилагат със следния приоритет: споразумения и анекси към Договора; Договор за лизинг; приложения към Договора; Общи условия, като съответните клаузи с приоритет изключват приложението на противоречащите им клаузи от следващите по приоритет документи.

Чл. 4. Понятията и съкращенията, използвани в Договора за лизинг, приложенията и настоящите ОУ, имат следното значение:

Договор за лизинг – Договор, съгласно който лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ, срещу възнаграждение.

Лизингодател – Страна по лизинговия договор, която оправомощава Лизингополучателя да използва Лизинговата вещ за определен период, срещу заплащане на предварително определени лизингови вноски.

Лизингополучател – Страна по лизинговия договор, която получава правото да използва лизинговата вещ, в замяна на заплащане на лизингови вноски.

Солидарен длъжник – Лице, което се е задължило да отговаря солидарно с Лизингополучателя, за изпълнение на цялото задължение, в хипотезите на неизпълнение на лизинговия договор.

Страни – Лизингодателят, Лизингополучателят и солидарните длъжници.

Лизингова вещ – Вещ, предмет на Договора за лизинг, която е избрана от Лизингополучателя и доставена чрез трето лице, която е изключителна собственост на Лизингодателя.

Доставчик – Трето лице, търговец, производител, което предоставя лизинговата вещ, предмет на Договора, избрана от Лизингополучателя.

Първоначална вноска – Сума от стойността на покупната цена на вещта, която се плаща от Лизингополучателя при подписване на лизинговия договор.

Финансирана стойност – Сумата, за която се сключва Договора и е предмет на финансиране от страна на Лизингодателя.

Лизингова вноска – Част от цялата цена на лизинговата вещ, ведно с възнаградителна лихва.

Погасителен план – Неразделна част от лизинговия договор, в която е упомената сумата на същия и съответните дати за заплащане на лизинговите вноски.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 5. Лизингодателят се задължава да придобие лизингова вещ, която е избрана от Лизингополучателя, в случай че последният е заплатил в пълен размер дължимите по Договора първоначална вноска, всички разходи и начисления върху тях данък върху добавената стойност, както и в случаите когато същите са включени в стойността на лизинга, и да я предостави на Лизингополучателя за ползване срещу възнаграждение. В случай че Договорът предвижда разсрочено плащане на първоначалната вноска, Лизингодателят сключва договор с доставчика на лизинговата вещ при условие, че Лизингополучателят е заплатил в пълен размер предвидените в Договора разсрочени суми. В определени случаи, Лизингодателят може да е придобил лизинговата вещ преди датата на подписване на Договора.

II. СОБСТВЕНОСТ, РИСКОВЕ, ПРИЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ

Чл. 6. „Финанс Директ“ АД е собственик на лизинговата вещ, а Лизингополучателят е държател на вещта за целия срок на действие на Договора.

Чл. 7. (1) Лизингодателят не отговаря за избора на вещта, за доставката и пускането й в експлоатация, за качествата на лизинговата вещ, за нейни явни или скрити недостатъци, както и за последващото й стопанисване, ползване и сервизиране, тъй като същата е избрана от Лизингополучателя. Последният може да отправя всякакви претенции към Доставчика на вещта.

(2) Във всички случаи на пълно или частично (вкл. забавено, лошо или некачествено) неизпълнение от страна на Доставчика на неговото задължение да достави лизинговата вещ, Лизингодателят не носи отговорност спрямо Лизингополучателя и не засягат действителността на Договора за лизинг. При прекратяване на договора за доставка с Доставчика и след като получи обратно платеното по него, Лизингодателят връща на Лизингополучателя платената първоначална вноска и Договорът за лизинг се прекратява.

Чл. 8. (1) Лизингополучателят носи пълния риск от повреждане, погиване, унищожаване или загуба (вкл. всякаква форма на противозаконно отнемане от трето лице) на лизинговата вещ, включително и при форсмажорни обстоятелства и/или когато съответния риск не се покрие от сключената за лизинговата вещ застраховка. Рискът се носи от момента на фактическото предаване на лизинговата вещ.

(2) Лизингополучателят е длъжен незабавно да уведомява Лизингодателят за всяко фактическо състояние и/или всяко действие или очаквани действия по принудително изпълнение, например конфискация, отнемане или други от страна на трети лица и насочени към лизинговата вещ. Лизингополучателят е задължен да вземе всички необходими мерки и да предприеме действия в защита на правата на собственост на Лизингодателя, също и в случаите, в които това поражда разноски за Лизингополучателя.

Чл. 9. Лизингополучателят придобива правото на собственост върху вещта, предмет на Договора, след изтичане на срока му и заплащане на всички лизингови вноски, както и на всички други плащания, дължими съгласно Договора и ОУ.

Чл. 10. (1) За предаването на лизинговата вещ се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от Лизингодателя и Лизингополучателя. Всякакви недостатъци на вещта следва да се впишат в протокола. В случай че няма вписани възражения, приема се, че вещта е приета без забележки и в състояние, което съответства на изискванията на Лизингополучателя.

(2) В случай че Лизингополучателят не се яви да приеме или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, въпреки готовността за предаване от страна на Лизингодателя, или не изпълни условия или не окаже необходимото съдействие за предаването, Лизингодателят може да определи допълнително срок за предаване на вещта. В случай че Лизингополучателят неоснователно не я приема в допълнителния срок, Лизингодателят може да развали Договора поради неизпълнение от страна на Лизингополучателя. В този случай последният губи своите права върху направената от него първоначална вноска и други разходи.

(3) В случай че лизинговата вещ се намира извън пределите на Република България, или в България, но в населено място извън гр. София, Лизингополучателят е длъжен да транспортира за своя сметка вещта до гр. София. В случай че вещта се внася от държава, нечленуваща в Европейския съюз, банковата гаранция и транзитирането й от гранична митница до Столична митница, са за сметка на Лизингополучателя.

(4) Лизингодателят предава лизинговата вещ на Лизингополучателя с един оригинален ключ, включително вградени, пластмасови, сервизни и всякакъв друг вид ключове. Допълнителен ключ може да бъде изработен след отправена от клиента писмена заявка до Лизингодателя. Лизингополучателят поема всички разходи за изработката на новия ключ. Той е длъжен да уведоми незабавно както Лизингодателят, така и застрахователят винаги, когато някой от получените ключове бъде изгубен или повреден.

(5) При предаване на лизинговата вещ Лизингополучателят получава и необходимите документи за нейното управление. Лизингодателят задържа до прехвърляне на собствеността оригинал на регистрационен талон – част I и един комплект ключове за ППС.

Чл. 11. Като условие за закупуване и предаване на вещта, Лизингополучателят е длъжен, освен ако в Договора не е уговорено друго:

1. да заплати уговорената първоначална вноска;

2. да възстанови на Лизингодателя или да му заплати разходите, които той е платил, свързани с придобиване, транспорт, монтаж, застраховка и съхранение, и необходими за въвеждането й в експлоатация (вкл. разходи за регистрация, охрана, данъци, акциз, мита, такси и всякакви други разходи, дължими във връзка с доставката, вноса, и освобождаването от митницата) и всички други необходими и обосновани разходи, свързани с договора;

3. да осигури и заплати нотариалната заверка на своя подпис и на подписите на солидарните длъжници по Договора;

Чл. 12. (1) Лизингополучателят се задължава да ползва вещта само според обичайното й предназначение. Лизингополучателят няма право да преотстъпва вешта на трети лица по какъвто и да е начин без изрично писмено съгласие на Лизингодателя.

(2) Действителността на договора няма да бъде накърнена при възникване на ограничения или невъзможност за използване на вещта, дължащи се на частично или цялостно повреждане, или на правни, технически или икономически причини, извънредни инциденти или непреодолима сила. В такива случаи задълженията на Лизингополучателя по договора остават напълно валидни, доколкото не е уговорено друго.

(3) Лизингодателят не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването или неизползването на лизинговата вещ.

III. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ. ЗАКУПУВАНЕ НА ВЕШТА ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. ЛИХВА

Чл. 13. Право на собственост върху вещта може да се придобие съгласно условията на ОУ.

Чл. 14. Вещта може да се закупи и преди изтичане на срока на Договора за лизинг, но не по-рано от 6 месеца след падежа на първата лизингова вноска. При закупуване преди този срок, Лизингополучателят дължи сбора от лихвите за 6 месеца.

Чл. 15. (1) Условие за предсрочно придобиване на собствеността е Лизингополучателят да заплати лизинговите вноски с настъпил падеж, сумата от главниците от всички неизплатени лизингови вноски (като не дължи лихвата до края на срока на договора за лизинг), остатъчната стойност (когато има такава), както и всички възникнали вземания на Лизингодателя по Договора за лизинг.

(2) Лизингополучателят се задължава да уведоми Лизингодателя с писмено заявление, в 7-дневен срок, за намеренията си за придобиване на вещта преди изтичане на срока на Договора за лизинг. При липса на предизвестие и наличие на надплатени суми, надвишаващи текущо дължимите по Договора суми, Лизингодателят има право да задържи надплатеното за погасяване на бъдещи плащания.

(3) В случай че Лизингополучателят подаде заявление за придобиване на вещта преди изтичане на срока на договора за лизинг, но не изпълни задълженията по настоящия раздел, Лизингополучателят дължи лизинговите вноски както са по погасителен план.

Чл. 16. В случаите на пълно или частично предсрочно погасяване не се дължи неустойка.

Чл. 17. (1) Собствеността се прехвърля, с договор в съответната законова форма, до 15 дни след изпълнение на условията по Договора. След прехвърляне на собствеността Лизингополучателят прехвърля на свое име действащите застрахователни полици на вещта.

(2) Лизингополучателят получава лизинговата вещ в състоянието, в което тя се намира към момента на прехвърляне на правото на собственост, без да има претенции към Лизингодателя относно състоянието, комплектоваността или възможност за ползване и експлоатация.

Чл. 18. До прехвърляне на собствеността Лизингополучателят продължава да изпълнява задълженията си за застраховане, продължава да дължи разноските, които възникват във връзка с вещта и да е обвързан от задълженията си по договора. Лизингополучателят дължи на Лизингодателя заплащане на всички разходи за лизинговата вещ, вкл. наложени глоби и санкции, свързани със собствеността й, начислени до датата на прехвърляне на собствеността и промяна в регистрацията й, разноските по прехвърляне на собствеността, както и носи отговорност за вредите, причинени с вещта на трети лица.

Чл. 19. Лизингополучателят не може да придобие правото на собственост върху лизинговата вещ при условие, че договорът е прекратен на каквото и да е основание, както и при неизпълнение на някое от задълженията си по Договора, ОУ или по друг договор за лизинг, сключен между Лизингодателя и Лизингополучателя.

Чл. 20. Лизингополучателят дължи възнаградителна лихва съгласно уговореното в Договора.

IV. СОЛИДАРНИ ДЛЪЖНИЦИ

Чл. 21. (1) Солидарният длъжник/Солидарните длъжници, съгласно гл. VI от ЗЗД, отговарят солидарно с Лизингополучателя за изпълнение на цялото задължение по Договора (лизингови вноски, лихви, неустойки, такси, разходи, глоби, данъци, застрахователни премии и др).

(2) В случай на неизпълнение на което и да е задължение по Договора, Лизингодателят има право да събере цялото вземане, както и част от него, като насочи изпълнението срещу Лизингополучателя и/или Солидарния длъжник по свой избор, без ограничение.

Чл. 22. (1) Солидарният длъжник е длъжен при писмено поискване от страна на Лизингодателя да представи актуална информация за имущественото и финансовото си състояние, както и да поддържа актуални удостоверителни документи и информация за себе си.

(2) Солидарният длъжник се задължава да уведомява писмено Лизингодателя за всяка промяна на посочения в договора адрес, като съобщи писмено новия си адрес. В противен случай всички уведомления, покани и съобщения, изпратени от Лизингодателя на стария адрес на солидарния длъжник се приемат за редовно връчени.

V. ЗАСТРАХОВАНЕ

Чл. 23. (1) За целия срок на договора Лизингодателят застрахова лизинговата вещ при избран от него застрахователен брокер/агент, в своя полза и за рискове по своя преценка, при застраховател избран от и за сметка на Лизингополучателя.

(2) При ползване на лизинговата вещ извън пределите на Република България, Лизингополучателят уведомява Лизингодателя и заплаща застрахователна премия за разширение на застраховките за територията на чужбина, и представя доказателства за това на Лизингодателя.

(3) Лизингополучателят е длъжен да осъществява съдействие за сключване и подновяване на застрахователните полици. Лизингополучателят се задължава в 7-дневен срок, след издаване на застрахователната полица или нейното подновяване, да предостави на Лизингодателя оригиналните полици, като задържи копие за себе си.

Чл. 24. (1) Лизингополучателят е длъжен да спазва задълженията по застрахователните полици, общите им условия и инструкции, в това число при напускане да заключва лизинговата вещ и да не оставя в нея талон и ключове, да предостави необходимите документи за покриване на щета, да не допуска други действия или бездействия, които изключват отговорността на застрахователя, а при настъпване на застрахователно събитие е длъжен да предприеме всички необходими действия за защита интересите и реализиране правата на Лизингодателя, произтичащи от застраховката пред Застрахователя.

(2) Ако настъпи застрахователно събитие и застрахователят откаже да изплати обезщетение или изплатеното не покрива причинените на Лизингодателя вреди (представляващи всички дължими по договора задължения, в т.ч. лизингови вноски, лихва, неустойка, такси, разноски, глоби, данъци и т.н.), то непокритите вреди на Лизингодателя са за сметка на Лизингополучателя. При конфискация, унищожаване, или задържане на лизинговата вещ от орган на власт в Република България или чужбина, Лизингополучателят заплаща в пълен размер цялата останала лизингова стойност изцяло и еднократно на първия падеж по погасителния план.

(3) При настъпване на застрахователно събитие или на обстоятелство, което може да застраши правата по застраховката, Лизингополучателят уведомява незабавно Застрахователя, Лизингодателя и компетентните органи. При кражба или пълно унищожаване на лизинговата вещ, съответно тотална щета на вещта, застрахователното обезщетение, покриващо размера на всички неплатени лизингови вноски, дължими лихви, неустойки, данъци, такси, разходи, разноски и други задължения по договора и ОУ, е в полза на Лизингодателя. Остатъкът от обезщетението, в случай че има такъв, се предоставя на Лизингополучателя. Последният се задължава да представи на Лизингодателя заверено копие от документа, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие, в едноседмичен срок от неговото издаване.

(4) При кражба или пълно унищожаване на лизинговата вещ, съответно тотална щета на вещта, лизинговите вноски продължават да се внасят до изплащане на застрахователното обезщетение в полза на Лизингодателя.

Чл. 25. (1) При настъпване на Застрахователно събитие – частична щета, застрахователното обезщетение се заплаща на Лизингодателя.

(2) След изплащане на застрахователно обезщетение по частична щета, Лизингополучателят се задължава да дозастрахова вещта за своя сметка до размера на пълното застрахователно покритие.

(3) Сумата на застрахователните премии, включително при дозастраховане, и свързаните със застраховката разноски, се дължат от Лизингополучателя. В случай че същите са платени от Лизингодателя, Лизингополучателят дължи незабавно тяхното възстановява, а Лизингодателят има право да удържи сумата от другите плащания на Лизингополучателя по Договора.

Чл. 26. Лизингодателят може да прехвърли изцяло или частично правата си по застрахователната полица на трето лице като изпрати писмено уведомление до Застрахователя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 27. (1) Права и задължения на Лизингодателя:

1. Лизингодателят се задължава да придобие, от трето лице – Доставчик, лизингова вещ, която е била избрана от Лизингополучателя, съгласно Договора, и да я предостави на Лизингополучателя за ползване в състоянието и по начин, описани в Договора.

2. Лизингодателят се задължава да издаде на Лизингополучателя нотариално заверено пълномощно за ползване на лизинговата вещ на територията на Република България, държавите-членки на Европейския съюз, Сърбия и Хърватия, с право за преупълномощаване на избрани от последния лица. Лизингополучателят носи отговорност за щети нанесени на лизинговата вещ, както и на трети лица и/или имущество, причинени от виновно действие и/или бездействие на упълномощените от него лица.

3. Лизингодателят издава нотариално заверено пълномощно за ползване на лизинговата вещ извън посочените в предходния член държави в 7-дневен срок след постъпване на писменото уведомление от Лизингополучателя за пътуване в чужбина. Пълномощното се предава на представител на Лизингополучателя само след представяне на доказателства за платена застрахователна премия за разширение застраховките за територията на чужбина.

4. Лизингодателят прехвърля на Лизингополучателя правата по гаранционната отговорност от Доставчика в пълния им размер. Лизингодателят не носи гаранционна или друга отговорност за експлоатационните, техническите и други характеристики на вещта и годността на същата, също така не носи отговорност и в случаите когато лизинговата вещ е закупена втора употреба. Лизингополучателят предявява всички свои претенции по гаранционната отговорност срещу Доставчика, а не срещу Лизингодателя. Неизпълнението от страна на Доставчика на задължения, произтичащи от гаранционната отговорност, не освобождава Лизингополучателя от задълженията му по Договора.

5. Лизингодателят не носи отговорност, в случай че по силата на влязъл в сила акт на компетентен орган бъде ограничено ползването на Лизингополучателя на лизинговата вещ. При тези случаи, Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си по Договора, нито има правото да го прекрати.

6. Лизингодателят има право да предприеме всички правни и фактически действия, за да преустанови ползването на вещта от Лизингополучателя, в случай на неизпълнение на Договора и/или ОУ.

7. Лизингодателят има право да удържи суми от постъпило плащане от Лизингополучателя, в случай че бъде уведомен от трети лица, че не са заплатени разноски, данъци, разходи, глоби или не са възстановени други суми, дължими от Лизингополучателя съгласно Договора и ОУ, свързани със собствеността или ползването на вещта, като издава счетоводен документ, съгласно текущото законодателство.

8. Лизингодателят може да изиска монтиране на система за активно маркиране по свой избор, при избрано от него дружество.

9. Лизингодателят не носи отговорност, в случай че вещта не може да бъде регистрирана и/или узаконена пред съответните компетентни органи поради причини, които независят от него. В тези случаи, Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си по Договора.

10. Лизингодателят има право при прекратяване или след изтичане срока на Договора да получи обратно вещта от Лизингополучателя, освен ако той не я закупи.

(2) Права и задължения на Лизингополучателя:

1. Лизингополучателят има право да избере лизинговата вещ, която да отговоря на неговите изисквания по отношение на технически характеристики и спецификации, а Лизингодателят не носи отговорност за избора.

2. Лизингополучателят заплаща първоначална вноска, всички разходи, Лизингови вноски, начисления върху тях данък върху добавената стойност и всички други плащания, дължими по силата на Договора и ОУ.

3. Лизингополучателят няма право да отчуждава, да обременява с тежести, да отдава под наем лизинговата вещ, да използва вещта за целите на рент-а-кар, шофьорски курсове, да сключва каквито и да е договори и други правни сделки относно вещта, да я залага или да застрашава по какъвто и да е начин собствеността или владението на Лизингодателя върху вещта.

4. В случай че срещу Лизингополучателя бъде образувано производство по несъстоятелност или ликвидация, или да изпадне в неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост по смисъла на Търговския закон, дори срещу него да не е образувано производство, той е задължен да уведоми незабавно за това Лизингодателя. В тези случаи последният има право да прекрати Договора и/или да изиска незабавното връщане на вещта.

5. Лизингополучателят поема всички разходи, които са свързани с експлоатацията на вещта през целия срок на Договора като пътен данък, задължителни технически прегледи, поддръжка, техническо обслужване, ремонт в сервиз, разноски във връзка със запазване, възстановяване или водене на спорове с трети лица относно държането или собствеността на вещта по Договора и др. В случай че Лизингодателят заплати вместо Лизингополучателя разходи от подобен вид, то последният е длъжен да ги възстанови незабавно на Лизингодателя.

6. Лизингополучателят има право да придобие собствеността върху вещта, в случай че същият е изправна страна и изпълнява точно своите задължения.

7. Лизингополучателят няма право да преотдава на лизинг вещта на трети лица, както и да прехвърля правата си по Договора – изцяло или частично, на трети лица, нито да разрешава на други лица, освен на упълномощените от него, да използват вещта.

8. Лизингополучателят се задължава да се явява своевременно пред публични институции и други лица при призоваването му или при уведомяването му от Лизингодателя, когато това е във връзка с вещта и Договора.

9. Лизингополучателят се задължава да върне вешта на указаното му от Лизингодателя място след изтичане срока на Договора или при прекратяването му, освен ако не закупи вешта.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. (1) Случай на неизпълнение ще се счита всеки един от посочените по- долу случаи, а именно:

1. ако Лизингополучателят не спазва договорените условия за ползване на вешта;

2. ако Лизингополучателят не изпълни задължението си за плащане първоначална вноска, всички разходи, начисления върху тях данък върху добавената стойност и всички други плащания, дължими по силата на Договора, и това Неизпълнение продължи 15 (петнадесет) дни след падежа;

3. ако Лизингополучателят не изпълни задължението си за плащане на Лизинговите вноски, ДДС или други плащания по Договора и ОУ, когато те са изискуеми, и това Неизпълнение продължи в едноседмичен срок след падежа им;

4. ако предявявайки претенции за щети поради Застрахователно събитие Лизингополучателят си послужи с измама, укрие или преднамерено невярно осведоми Застрахователя за застраховател-ното събитие или за свързаните с него доказващи го обстоятелства;

5. ако Лизингополучателят не изпълнява задълженията си за поддръжка на вешта и това доведе до намаляване на стойността й извън обичайното износване или предсрочно прекратяване на гаранционните задължения на доставчика или производителя;

6. ако Лизингополучателят забави плащането на лизингова вноска с повече от 15 дни;

7. ако Лизингополучателят не плати, в двуседмичен срок, от падежа дължими към Лизингодателя суми, различни от лизингова вноска като Застрахователни плащания, разноски за ремонт, данъци, такси, разноски, годишна такса за обслужване и др.;

8. ако срещу Лизингополучателя е открито производство по несъстоятелност, ликвидация или принудително изпълнение на негови задължения;

9. ако Лизингополучателят е премълчал такива данни, факти или обстоятелства за стопанското и правното си състояние, при знанието на които Лизингодателят не би сключил договора;

(2) В случай на Неизпълнение по Договора за лизинг, Лизингодателят има право да получи достъп до вещта, като я направи неизползваема и да я премести на охраняемо място.

Чл. 29. (1) Лизингодателят може да прекрати Договора:

1. В случай на Неизпълнение на някое от задълженията на Лизингополучателя по Договора или ОУ, или по предишен или по следващ договор („Договорите“) между същите страни. Лизингополучателят няма право да претендира придобиване на правото на собственост върху вещта, предмет на който и да е от Договорите, и се задължава да я върне на Лизингодателя след изтичане на срока на Договора, по силата на който същият я ползва.

2. Лизингодателят може да прекрати Договора при Неизпълнение на Лизингополучателя като изпрати писмено прездизвестие до Лизингополучателя с едноседмичен срок.

3. В случай на настъпило застрахователно събитие „кражба“ или „пълно погиване“ на вещта, Договорът се прекратява от датата на изплащане на застрахователното обезщетение от Застрахователя на Лизингодателя.

4. Страните могат да прекратят Договора по взаимно съгласие.

Чл. 30. Лизингодателят има право да обяви предсрочна изискуемост на всички дължими по договора суми, като при неплащането им в 7-дневен срок от уведомяването му да развали договора и да пристъпи към изземване на лизинговата вещ и събиране на дължимите до момента вноски и други плащания, в случай че е налице Неизпълнение.

VIII. НЕУСТОЙКА. ПОГАСИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА.

Чл. 31. (1) В случай че Лизингополучателят забави, с повече от пет дни, плащането на дължимите Лизингови вноски съгласно Договора, той дължи обезщетение за забава – неустойка, за забавено плащане в размер на 0.1 % от стойността на неиздължената част от лизинговата вноска за всеки просрочен ден (изчислена от деня следващ падежа на вноската), но не повече от 10 % от финансирана лизингова стойност на вещта.

(2) В случай че Лизингополучателят не изпълни задълженията си по чл. 25, ал. 2 от ОУ, същият дължи неустойка в размер на 1 % от финансирана лизингова стойност на вещта.

Чл. 32. (1) Извършените плащания ще се погасяват в следната последователност:

1. всички дължими плащания, които са различни от Лизинговите вноски;

2. неустойките по забавено плащане, начислени за съответната просрочена Лизингова вноска и/или ДДС и

3. Лизинговите вноски.

(2) Лизингополучателят се съгласява, в случай че има повече от един сключен договор за лизинг с Лизингодателя, постъпилите към Лизингодателя плащания да погасяват по решение на Лизингодателя дължимите плащания с най-голяма забава или с най-голяма стойност.

Чл. 33. При закъснение за заплащане на лизингова вноска или друго задължение, Лизингодателят има право да уведомява Лизингополучателя с телефонни обаждания или писмено, вкл. по електронна поща или СМС. При уведомяване чрез нотариус съответните разноски също са за сметка на Лизингополучателя. Липсата на уведомление не отменя дължимостта на сумите. Лизингополучателят се задължава писмено да уведоми Лизингодателя за промяна на адреса за кореспонденция, посочен в договора. В противен случай всички покани, уведомления и съобщения, изпратени на стария адрес на Лизингополучателя, се считат редовно връчени.

IX. ВРЪЩАНЕ НА ЛИЗИНГОВАТА ВЕЩ

Чл. 34. (1) В случай че Договорът бъде прекратен, Лизингополучателят трябва да върне вещта в добро състояние, с изключение на нормалното изхабяване, както и да плати Лизинговите вноски и извърши всички други плащания по Договора и ОУ, дължими до датата на връщането. В този случай платените първоначална вноска, всички разходи и начисления върху тях данък върху добавената стойност, както и Лизингови вноски остават в полза на Лизингодателя.

(2) За състоянието, в което се връща вещта, се изготвя протокол, който се подписва от упълномощени представители на двете страни по Договора. В случай на констатирани липси или повреди, същите са за сметка на Лизингополучателя. Последният е длъжен да ги заплати по пазарни цени в едноседмичен срок от подписване на протокола за връщане на вещта. В случай че вещта не бъде върната в добро състояние, с изключение на нормалното изхабяване, Лизингополучателят следва да възстанови всички разходи, направени впоследствие от Лизингодателя за привеждане на вещта в добро състояние.

Чл. 35. В случай че Лизингополучателят не върне вещта в срок 7-дневен срок от датата на прекратяване на Договора, той се задължава:

1. да възстанови на Лизингодателя в едноседмичен срок от датата на получаване на покана от Лизингодателя, заплатените от същия разноски във връзка с възстановяване на държането върху вещта, и

2. да заплати неустойка за всеки започнат календарен месец, следващ датата, на която Лизингополучателят е следвало да върне вещта, до датата на фактическото й връщане. Неустойката е в размер на последната Лизингова вноска с настъпил падеж преди прекратяване на Договора и е дължима в едноседмичен срок от издаване на счетоводен документ от Лизингодателя.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. (1) Размерът на Лизинговите вноски, определен съгласно Договора, не могат да бъдат променяни едностранно от Страните, освен в случай че след датата на сключване на Договора бъдат променени нормативните актове относно мита, акцизи, такси и данъци, които могат да доведат до промяна в размера им.

(2) Лизинговите вноски и всички други плащания са дължими на дати, определени в Договора. Ако датата на падежа е неработен ден, за дата на падежа се приема първият следващ работен ден.

Чл. 37. (1) Лизингополучателят и Солидарният длъжник декларират, че са предоставили доброволно личните си данни. Лизингополучателят и Солидарният длъжник дават съгласието си Лизингодателят да съхранява и извършва обработка на получените лични и други данни, които са станали или биха могли впоследствие да станат известни на Лизингодателя.

(2) Всяка от страните и нейните правоприемници е длъжна да съхранява тайната на финансовата, търговска и др. информация, получена от другата страна.

Чл. 38. (1) Лизингополучателят и Солидарният длъжник дават право на Лизингодателя да иска сведения за тях от трети лица (кредитни регистри, финансови и публични институции, вкл. БНБ и НОИ) и да обработва тези данни по електронен път, когото тези сведения са във връзка със сключването и изпълнение на настоящия договор.

(2) Лизингополучателят и Солидарният длъжник дават своето съгласие предоставените от тях лични, финансови и данни за контакт (телефонни номера, пощенски и електронни адреси), да бъдат предоставяни от Лизингодателя на трети лица, при спазване на изискванията на законодателството за личните данни, конфиденциалност и задължение за опазване на търговската тайна.

Чл. 39. С подписване на настоящите ОУ, Лизингополучателят и Солидарният длъжник удостоверяват, че са запознати с цялото съдържание на тези ОУ, съгласни са с тях, приемат ги и се задължават да ги спазват.

Чл. 40. Договорът и ОУ съдържат изцяло постигнатото споразумение между страните и не могат да бъдат допълвани или изменяни, освен в писмена форма, подписана от всяка от страните.

Чл. 41. Настоящите ОУ са одобрени от СД на „Финанс Директ“ АД на заседание, проведено на 17.07.2020 година и влизат в сила на 01.08.2020 година.