Финанс Директ АД

Вътрешна информация

Вътрешна информация

При нужда от допълнителна информация свържете се с нас

Актуален устав на „Финанс Директ“ АД

Уведомление за промяна във вписани обстоятелства и обявени актове в Tърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Уведомление относно решения на Общото събрание на акционерите и заседание на Съвета на директорите, проведени на 28.05.2024 г.

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 28.05.2024 г.

Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия ISIN код BG2100016190 12.05.2024

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100011233 04.05.2024

Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание

одиторски доклад за извършената проверка на дружеството за 2023 година и годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и дпоклад за дейността за 2023 година

Уведомление за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

Пълномощно за гласуване на редовно годишно Общо събрание

пълномощно за гласуване на редовно годишно Общо събрание.word

доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 година;

Уведомление предоставяне на информационен документ емисия ISIN BG2100016190

Информационен документ относно параметрите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016190

Уведомление относно решения на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 15.04.2024 г.

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 15.04.2024 г.

Уведомление за решения на Общо събрание на облигационерите, проведено на 26.03.2024 г., ведно с протокол от провеждането му

Уведомление за корекция на уведомление с изх. № ФД-015/22.04.2024 г.

Уведомление относно решения от заседание на Съвета на директорите, проведено на 22.02.2024

Уведомление относно решение на Комисия за финансов надзор за одобрение на проспект

Уведомление за отписване на облигационна емисия с ISIN код BG2100025175 от регистъра на Централен депозитар

Уведомление за плащане на лихва и главница по облигационна емисия ISIN код BG2100025175_15122023

Уведомление за плащане на лихва и главница по облигационна емисия ISIN код BG2100016190_12112023

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100011233 04.11.2023

Уведомление за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите

Уведомление за плащане на лихва и главница по облигационна емисия ISIN код BG2100016190_12052023

Уведомление за плащане на лихва и главница по облигационнаемисия ISIN код BG2100025175  

Уведомление за плащане на лихва и главница по облигационна емисия ISIN код BG2100025175_15122022

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100016190-12112022

Уведомление за свикване на редовно общо събрание на акционерите

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100016190-12052022

Уведомление за лихвено плащане по емисия _BG2100025175_15122021

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100016190-12112021

Уведомляние за проведено годишно ОСА на 28.06.2021 година

Уведомление лихвено плащане по емисия BG2100025175-15062021

Уведомление за отписване на емисия облигация с ISIN BG2100005169 от КФН

Уведомление за свикване на редовно общо събрание на акционерите 

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100016190-12052021

Уведомление за отписване на емисия облигация с ISIN BG2100005169 от регистъра на Централен Депозитар АД

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100025175 _15.12.2020 година 

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100016190 

Уведомление за одобрен проспект на емисия облигации BG2100016190

Уведомление за лихвено и главнично плащане по емисия BG2100005169 

Уведомление за проведено годишно ОСА на 06.07.2020

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100025175 _15.06.2020 година

Уведомление за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 06.07.2020

Уведомление за лихвено и главнично плащане по емисия BG2100005169_09.04.2020

Уведомление за промяна на медия за публикуване на регулярна информация 

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100025175_15.12.2019 година

Уведомление за сключен облигационен заем

Уведомление за отписване на емисия облигации BG2100008148

Уведомление за проведено извъндерно ОСА на 07.11.2019г. и решение за издаване на шеста по ред емисия облигации

Уведомление отписване на емисия облигации BG2100008148

Уведомление за лихвено и главнично плащане BG2100008148_15.10.2019 година

Уведомление за лихвено и главнично плащане BG2100005169_08.10.2019

Уведомление за свикване на извънредно ОСА и дневен ред 07.11.2019 година

Уведомление за проведено извънредно ОСА на 02.09.2019 година

Уведомление за свикване на извънредно ОСА на 02.09.2019 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100025175_15.06.2019 година

Уведомление за проведено годишно редовно общо събрание. на акционерите 20.05.2019 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100008148_15.04.2019 година

Уведомление за свикване на редовно годишно ОСА на 20.05.2019 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100005169_12.04.2019 година

Уведомление по чл. 19 пар. 1 от Регламент (ЕС) 596 

Уведомление за промяна на счетоводната база от МСС към НСС

Уведомление за сключен договор за кредитна линия с Токуда Банк АД

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100025175_15.12.2018 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100008148_10.10.2018 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100005169_08.10.2018 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100008148_12.04.2018 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100005169_10.04.2018 година

Уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) 596

Уведомление за проведено общо събрание на акционерите на 07.06.2018 година

Уведомление за лихвено и главнично плащане по емисия BG2100008148 15.04.2018 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100005169 12.04.2018 година

Уведомление за предложение от СД за промяна на одитор на Дружеството за 2018 г.

Уведомление за отписване на емисия облигации от регистъра на КФН 

Уведомление за промяна на член на СД на Дружеството

Уведомление за проведено извънредно общо събрание на акционерите на 11.12.2017г.

Уведомление за получен LEI код на Дружеството 

Уведомление за отписване на емисия облигации BG2100024129 от регистъра на Централен Депозитар АД

Уведомление за лихвено плащане на емисия облигаци BG2100024129 15.11.2017 година

Уведомление за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 11.12.2017 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100008148 15.10.2017 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100005169 12.10.2017 година

Уведомление за проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите 19.05.2017 година 

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100024129 15.05.2017 година

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG210000148 15.04.2017 година 

Уведомление за лихвено плащане по емисия BG2100005169_12.04.2017 година 

Уведомление за сключен договор за кредитна линия с Токуда Банк АД15.12.2016 

Уведомление за проведено извънредно общо събрание на акционерите на 15.12.2016г.

Уведомление за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 15.12.2016г.

Уведомление за проведено извънредно общо събрание Уведомление-за-проведено-извънредно-общо-събрание

Уведомление за лихвено и главнично плащане BG2100008148_15.10.2019 година 

Уведомляние за проведено годишно ОСА на 28.06.2021 година

 Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия ISIN код BG2100025175

Уведомление за плащане на главница по облигационна емисия ISIN код BG2100025175 

Уведомление за Общо събрание на акционерите

Уведомление по чл. 19 от от Регламет (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията

Уведомление вътрешна информация

Уведомление за проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите

Уведомление във връзка с Предложение за записване на Облигации при условията на частно предлагане съгласно чл. 205, ал. 2 от Търговския закон при условията на частно предлагане съгласно чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.

Уведомление за сключен облигационен заем и първо Общо събрание на облигационерите

Пълномощно за гласуване на Общо събрание на облигационерите

Уведомление за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите

Материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите